Svarbiausios bendrijos pirmininko pareigos.

Pateikti visą informaciją, susijusią su nustatytomis įmokomis, kurios skirtos išlaikyti ir remontuoti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus.

Esat reikiamybei pateikti informaciją apie pastato kaupiamąsias lėšas, kurios skirtos būsto atnaujinimui. Bendrijos pirmininkas taip pat įsipareigoja perduoti duomenis, susijusias su pastato priežiūros ir naudojimo įmokomis.

Per 10 d. d., nuo prašymo gavimo dienos, bendrijos primininkas privalo pateikti informaciją apie bendrijos veiklą ir valdymą butų savininkams, kurie yra bendrijos nariai.

Ką daryti, kai bendrijos pirmininkas nevykdo savo įsipareigojimų?

Jeigu suėjus 10 d. d. terminui, nuo prašymo gavimo pradžios, iš bendrijos pirmininko nesulaukiate atsakymo, tokiu atveju galite kreiptis į teismą ir apskųsti jo pareigų nevykdymą.

Teismas įpareigos bendrijos pirmininką pateikti reikalingą informaciją buto savininkui.

Tokiu atveju, kai bendrijoje yra sudaryta ginčų nagrinėjimo komisija ar paskirtas ginčus nagrinėjantis asmuo, skundas gali būti pateiktas minėtai komisijai ar konkrečiam asmeniui.

Atkreipkite dėmesį, kad bendrija, kurią sudaro daugiau nei 100 narių, privalo turėti arba ginčų nagrinėjimo komisiją, arba ginčus nagrinėjantį asmenį.

Kokių veiksmų imtis, kai įtariami pirmininko piktnaudžiavimo atvejai:

Jei pastebėjote, kad jūsų daugiabučio namo pirmininkas savavališkai priima sprendimus, susijusius su bendrosios nuosavybės valdymu arba tam tikri sprendimai priimami bendrijos narių susirinkime, tačiau pažeidžiant susirinkimo sušaukimo ar balsų skaičiavimo tvarką, tokiu atveju kiekvienas buto savininkas, nesutinkantis su priimtu sprendimu, turi teisę kreiptis į teismą ir ginčyti minėtą sprendimą. Ieškinį dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu reikia pateikti per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos arba nuo to momento, kai buvo sužinota apie šį sprendimą.

Jei bendrijos pirmininkas pažeisdamas įstatymus ar bendrijos įstatus atlieka veiksmus, kurių metu bendrijai padaroma žala, tuomet bendrijai padarytą žalą privalo atlyginti bendrijos pirmininkas.

Dėl neteisėtais veiksmais atsiradusios žalos priteisimo ieškinys teismui turėtų būti pateiktas per 3 metus nuo žalos atsiradimo.