Privatumo politika

Čia galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės www.mesbendrija.lt  interneto svetainėje, ką su šia informacija darome ir kam perduodame.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Mes – bendrija“, juridinio asmens kodas 305795267, Elektrinės g. 3, Vilnius, el.p. info@mesbendrija.lt.

VšĮ „Mes – bendrija“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
– asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
– asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
– asmens duomenys nuolat atnaujinami;
– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
– asmens duomenis tvarko tik darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – VšĮ „Mes – bendrija“, juridinio asmens kodas 305795267, Elektrinės g. 3, Vilnius.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Duomenų valdytojas. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Duomenų valdytojo veiklą. Duomenų valdytojas užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Duomenų subjektas. Duomenų subjektas yra duomenų gavimo šaltinis tais atvejais, kai jis kreipiasi į Duomenų valdytoją, naudojasi Duomenų subjekto arba jo dukterinių bendrovių teikiamomis paslaugomis, teikia užklausas dėl paslaugų teikimo, prenumeruoja naujienlaiškį.

Asmens duomenys gaunami automatiškai duomenų subjektui lankantis Duomenų valdytojo svetainėje www.mesbendrija.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui savo asmens duomenis sutinka, kad Duomenų valdytojas naudotų surinktus duomenis šiais tikslais:

 • Duomenų valdytojo arba bendrovių, su kuriomis bendradarbiauja Duomenų valdytojas, teikiamų paslaugų, derybų dėl paslaugų teikimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, užtikrinant galimybę susisiekti su Duomenų subjektu. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie duomenys:
  – Vardas, pavardė
  – Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
  – Gyvenamosios vietos adresas.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu (užsakant naujienlaiškį). Šiuo tikslu yra tvarkomas elektroninio pašto adresas. 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Duomenų valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tik tiems duomenų gavėjams, kurie teikia su daugiabučių gyvenamųjų namų administravimu ir priežiūra susijusias paslaugas. Duomenys taip pat gali būti perduoti tokiems asmenims, kaip interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai. Duomenų gavėjai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti tikslus, kuriais duomenys buvo gauti. 

Duomenų valdytojas gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Duomenų valdytojui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu (pvz. siunčia naujienlaiškius ir pan.). Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti tikslus, kuriais duomenys yra tvarkomi. 

Įmonė taip pat gali teikti duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS 

Duomenų valdytojo surinkti asmens duomenys yra saugomi Duomenų valdytojo informacinėse sistemose. Asmens duomenys tiesioginiais rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol duomenų subjektas atsisako, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmens duomenys užklausų dėl galimo paslaugų teikimo tikslu yra tvarkomi dvejus metus nuo momento, kuomet yra pateikiama užklausa dėl pasiūlymo gavimo. 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias duomenų subjekto teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis;
 • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą;
 • Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektas, norėdamas pasinaudoti viena ar keliomis iš jam suteikiamų teisių, tą padaryti gali teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@mesbendrija.lt arba raštu adresu Elektrinės g. 3, Vilnius. 

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti Duomenų subjekto tapatybę.

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus www.mesbendrija.lt. 

Prašome Jūsų reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. 

Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, galite nesinaudoti Svetaine.

Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.